Boże Miłosierdzie w życiu Maryi - Ks. Krzysztof Guzowski

Bez grzechu poczęta – Niepokalana. Jest to niezwykła tajemnica miłosierdzia Boga. Oto cała ludzkość dziedziczy pewną postać grzechu po Adamie i Ewie: jest on nazywany pierworodnym.

Człowiek, rodząc się, dziedziczy jako potomek pierwszego Adama jego zamknięcie na Boga oraz mocne przyciąganie ziemi i spraw tego świata. Skutkiem tej postaci grzechu jest to, że człowiek rodzi się z poczuciem pewnej błędnej „oczywistości”: on jest sam, jego celem jest ten świat, jego pragnienie całe ukierunkowane na rzeczy przemijające, jego samego przenika lęk o przyszłość, o życie i lęk wobec śmierci. Już w poczęciu Maryi Bóg okazuje Jej miłosierdzie udzielając Jej łaski nowego życia, które nam będzie dane przez Ducha Świętego dopiero w chrzcie świętym: otrzymamy życie Jezusa, nowego Adama. Łaska ta polega na tym, że dusza ludzka uważa za oczywiste, że Bóg ją kocha. Niepokalane Poczęcie to pierwszy dar Ducha Świętego dla Maryi. Sens egzystencjalny

Zauważmy, z jaką siłą panuje w świecie grzech pierworodny: dla obecnego świata czymś oczywistym jest życie bez Boga, brak głodu Boga jako Ojca, „oczywistość” kłamliwa i błędna, że człowiek jest z ziemi i dla ziemi. Człowiek bez współpracy z łaską poddaje się pokusie tego świata, by cały swój wysiłek wytężyć dla posiadania i zdobywania tego, co przemija. „Gromadźcie sobie skarby w niebie – powie Jezus – gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą” (Mt 6, 20). Przy tym: poczucie samotności, bezsensu, lęk przed przemijaniem – szerzy się jako efekt zgody na ten grzech. Duch Święty daje każdemu chrześcijaninowi łaskę nowego Adama, łaskę Niepokalaności, dzięki której staje się oczywiste dla naszej duszy, że Bóg jest celem naszego życia, że nas kocha i że jest naszym najlepszym Ojcem.

Módlmy się:
- do Maryi o łaskę zrozumienia daru Chrztu świętego, dzięki któremu narodziliśmy się na nowo, jako potomkowie Nowego Adama – Chrystusa, dla którego treścią całego życia jest radość i wdzięczność za dar Bożego synostwa
-
z Maryją, aby Duch Święty obdarzył nas zdolnością miłowania Boga i wdzięczności wobec Niego
- jak Maryja, uwielbiając Boga za wielkie dary Jego Miłosierdzia

Obraz

Bóg stworzył człowieka prostym i nieskomplikowanym, zdolnym do kochania swego Ojca, swego Stwórcy, jednak przez grzech jego natura stała się skomplikowana i złożona. Stary człowiek, który jest w nas od czasów Adama, jest nieufny i samotny, chce sam stawiać swoje kroki w życiu, jego umysł poddany jest kalkulacji, nie mając ufności wobec swego Ojca. Być jak Maryja Niepokalana, to być człowiekiem, który prostą i czystą miłością darzy swego Ojca i Stwórcę.

Ks. Krzysztof Guzowski
TOP