Duch Święty - Sprawca wszelkiego dobra (J 20, 19-23)

"Echo" Ewangelii z Niedzieli Zesłania Ducha Świętego (J 20, 19-23)

Duch Święty - Sprawca wszelkiego dobra

             W dniu Pięćdziesiątnicy warto sprowadzić refleksję do pytań zupełnie podstawowych. Może się okazać, że Duch Święty ginie nam z pola świadomości i nie zauważamy, że Bóg w którego wierzymy jest wspólnotą Osób. Pominięcie którejkolwiek z Nich nie tylko deformuje obraz Boga, ale sprawia że po prostu  mamy wtedy do czynienia z innym bogiem! A przecież na skutek niewiedzy, ignorancji zawinionej lub niezawinionej, wskutek lenistwa intelektualnego, z braku szkoły wiary i mistagogii czyli z braku katechezy dorosłych i rzeczywistego wtajemniczenia chrześcijańskiego, wielu katolików praktycznie ociera się o herezję i grzeszy naturalizmem, karmiąc się złudną wiarą w samych siebie i swoje możliwości. Dopiero poważne upadki i błędy, słabości i całkowita niemoc demaskują te iluzję. Przebudzenie jest bolesne, bo każdy rozczarowuje się nie tylko innymi ale również sobą. Odkrywa pustkę, której, jeśli nie ma Ducha Pocieszyciela, niczym nie można zapełnić! Ta ziejąca strachem przepaść domaga się prawdziwej mocy i uświęcenia! To nie Duch Święty jest problemem, tylko człowiek, który świadomie czy nie, usiłuje żyć bez Niego!
 
         Być może nikt jeszcze nie zapytał nas w ten sposób. Nie bójmy się pytań. To nie cudze pytania są groźne, ale nasze odpowiedzi. Dajmy się poprowadzić sile pytań, które mają swoją odpowiedź w Słowie Bożym i dobrze się stanie, gdy każdy aktem wiary uzna te odpowiedzi za własne!        Na ironię zakrawa fakt, że spór o Ducha Świętego tzw. Filioque, stał się jedną z przyczyn rozłamu chrześcijaństwa (schizma wschodnia 1054 r.). Niektórzy przewrotnie pytają, gdzie był wtedy Duch Święty?
- Jak często modlisz się do Ducha Świętego i o Ducha Świętego?
-Jaki jest los Jego darów złożonych w tobie poprzez sakrament Chrztu Świętego i Bierzmowania?
-Czy wierzysz, że Duch Pocieszyciel, będzie z nami na zawsze (por. J 14,16)?
-Czy wierzysz, że On nas wszystkiego nauczy i przypomni nam wszystko, co powiedział Jezus (por. J 14, 25)
-Czy wierzysz, że Duch Prawdy świadczy o Chrystusie (por. J 15,26) i  że On będzie mówił przez nas w czasie próby i prześladowań (por. Mk 13,11)?
-Czy wierzysz, że Duch Pocieszyciel prowadzi przekona świat o grzechu,  sprawiedliwości i sądzie; że prowadzi nas do pełni prawdy (por. J 16, 8-13)?
-Czy wierzysz, że głoszeniu Ewangelii towarzyszy działanie Ducha Świętego, który składa w sercu ludzkim świadectwo prawdy (por. Dz 2,38)?
-Czy wierzysz, że Duch zarówno otwiera jak i zamyka podwoje wiary, nakazuje i zakazuje głoszenie Słowa Bożego, że spotyka konkretnych ludzi ze sobą (por. Dz 8, 29; 13,4; 16,6)?
-Czy wierzysz, że Duch Święty wspiera swym świadectwem naszego ducha (por. Rz 8,16)?-Czy wierzysz, że miejsce owoców ciała zajmują owoce Ducha Świętego (por. Ga 5, 19n)?
-Czy wierzysz, że nie kto inny, tylko właśnie Duch Boży jest w nas sprawcą chcenia i działania?
-Czy wierzysz, że nikt, dosłownie nikt, bez pomocy Ducha nie może powiedzieć Panem jest Jezus (1Kor 12,3)?!
-Czy wierzysz, że Duch Święty może być udzielony poganom?
-Czy wierzysz, że kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy (Rz 8,9)?-Czy wierzysz, że Duch Święty obecny jest Kościele?
-Czy wierzysz, że Pismo Święte, sakramenty, charyzmaty, nawrócenia, jedność, świętość, wolność, świadectwo, misje, modlitwa, uczynki miłosierdzia chrześcijańskiego, sobory, prawdziwe objawienia, stygmaty, mistycyzm a nadto trwanie Kościoła mimo błędów i grzechów wszystkich ludzi, którzy do niego kiedykolwiek należeli, należą i będą należeć, to dzieło Ducha Świętego? 
           
Jeśli nie wierzysz w to wszystko, to nie wierzysz w najważniejsze i Najważniejszego!
 
           Stary redaktor nie lubianej gazety modlił się do Ducha w ten sposób:
  
Duchu cichutki a mocny,
 
depresji wrogu zażarty,
 
Pocieszycielu potężny,
 
rozwesel dzisiaj staruszka,
 
dodaj mu krztynę mądrości.


A ty jak się modlisz?

  

Krzysztof Drogowy

TOP