Dziewictwo w Duchu Świętym - Ks. dr hab. K. Guzowski

   Maryja jest nazwana w tej tajemnicy zbawienia „Dziewicą, Córą Syjonu”, gdyż:
1) zgodnie z Prawem Mojżeszowym podporządkowała się obrzędowi oczyszczenia, chociaż jako Panna najczystsza wydała z dziewiczego łona Syna Ojca przedwiecznego (Antyfona wej.);
2) wypełniła należycie prawo o pierworodnych, wykupując przez ofiarę ubogich Syna, Twórcę nowego prawa i Odkupiciela;
3) jako Służebnica planu zbawienia w swoim Synu uznała i ofiarowała Ojcu „niepokalanego Baranka”. Mamy tu niezwykły obraz: Maryja ofiaruje siebie i swojego Syna Ojcu z zachowaniem starego Prawa. Tu pokazuje się niezwykła jedność Matki i Syna w realizacji planu zbawienia Ojca. Dziewiczość jest ukazana jako gotowość przyjmowania woli samego Boga, uznanie Jego planu zbawienia, Jego drogi; dziewictwem jest miłość uzdalniająca człowieka do ofiary z siebie. Dlatego cały Kościół wziął za wzór do naśladowania Maryję. Wewnątrz Kościoła brzmi nieustannie wezwanie do wierności: „nie można służyć Bogu i mamonie; nie można dwom panom służyć..., kto się wyprze Mnie przed ludźmi...”. Maryja Dziewica żyła niepodzielonym sercem. Znak to, że serce Maryi szczególnie ukochał Duch Święty. 

 
Sens egzystencjalny

 
Zdumiewające jest to, że w życiu prawie każdego ze świętych – mówimy to na podstawie tych życiorysów, które znamy – istnieje pewien moment przełomowy, który sprawił, że życie tej osoby zostało całkowicie przemienione, a Bóg zaczął odgrywać główną rolę. Jest to moment oddania swojej woli i jej podporządkowania woli Bożej i Bożym planom. Ów moment ofiarowania siebie całego i wszystkiego, co do tego momentu stanowiło dla tej osoby ważne zadania i cele, jest momentem niezwykle wielkiego objawienia się mocy Bożej i światłości. Od tej chwili moc i treść życia pochodzi od Boga. Duch Święty uzdalnia nas do wołania całym wnętrzem do Boga „Abba, Ojcze”! Stan dziewictwa jest charyzmatem, tzn. szczególnym darem Ducha Świętego, dzięki któremu człowiek nie wyrzeka się miłości, lecz „poznaje” w Duchu, że jest prawdziwie kochany potężną miłością Ojca, a to go uzdalnia do odpowiedzi: Boże bardzo Cię kocham. Charyzmat czystości to wolna odpowiedź na miłość Boga. Nikt nie jest w stanie nas zmusić do kochania kogokolwiek. 

Módlmy się:
-          do Maryi o nowe powołania do służby Bożej w Kościele
 
-          z Maryją  za kleryków i osoby przygotowujące się do życia zakonnego, by otworzyły się na Ducha Świętego, który przemienia serca i czyni je zdolnymi do miłości ofiarnej;
-          jak Maryja, która powierzyła całe swe życie woli Ojca. 

 
Obraz: Wiemy, że powiedzenie komuś: „kocham cię”, jest wyznaniem najbardziej przejmującym, ale i bardzo zobowiązującym. Słowa te tworzą mocną więź, ale i domagają się złożenia ofiary z własnych egoistycznych planów oraz naprawy w nas tego, co jest skutkiem grzechu: niewierności. Powiedzmy, ale po głębokim namyśle, do Maryi słowa: kocham Cię. Niech wie, że znaczy dla nas bardzo wiele i że mamy tę samą wdzięczność i cześć wobec Niej jak Jezus.

Ks. Krzysztof Guzowski
TOP