Słowo na dziś (24.07.2020)

<<W tym to czasie Jerozolima będzie się nazywała Tronem Pana. Zgromadzą się w niej wszystkie narody w imię Pana i nie będą już postępowały według zatwardziałości swych przewrotnych serc>>

Prorok Jeremiasz był jednym z zapowiadających, że nie tylko Izraelici będą ludem wybranym, ale każdy lud. Z każdego państwa i kontynentu. Że zbawienie będę uniwersalne, dostępne dla każdego na wyciągnięcie ręki. Ale do tego potrzebne jest dopełnienie dwóch warunków: 1. Ktoś musi to proroctwo ogłosić tym na krańcach świata. 2. Z serc chętnych przyjąć Boże zbawienie musi być wyrwane wiarołomstwo i zatwardziałość. Każdy, kto chce się przyczynić do wypełnienia pierwszego punktu najpierw musi spełnić drugi punkt.

Ks. Mariusz Górniak, Lublin

TOP