Przed ludźmi życie i śmierć - VI ndz. zw. "A" Syr 15,15-20

 PRZED LUDŹMI ŻYCIE I ŚMIERĆ
6 Niedziela zwykła – rok A – Komentarz do 1 czytania
Syr 15,15-20

                 Dzisiaj mamy okazję zetknąć się z Księgą Mądrości Syracha albo Eklezjastyka. Księga ta nie figuruje w kanonie żydowskim. Należy ona do tak zwanych ksiąg deuterokanonicznych, przyjętych przez Kościół rzymsko-katolicki. Księga ta w oryginale była napisana po hebrajsku. W tym języku znał ją jeszcze św. Hieronim.
Nie przyjmują jej jednak Kościoły protestanckie, gdyż obecnie mamy dostęp tylko do jej greckiego tłumaczenia. W tym greckim tłumaczeniu autor podpisuje się jako Jezus syn Syracha. Wydaje się, że rozważanym dzisiaj fragmencie najważniejsze są słowa: Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się spodoba, to będzie ci dane. Bóg nasz bowiem jest żywy i on nas ludzi powołuje do życia wiecznego. Gdy czytamy Księgę Rodzaju, to widzimy, że piątego i szóstego dnia Bóg stworzył wszelkiego rodzaju istoty żywe. Życie pojawia się na ostatnim etapie dzieła stwarzania, jest jego ukoronowaniem. Jako istotę najdoskonalszą spośród stworzeń żywych, stworzył Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Bóg podzielił się z ludźmi zdolnością dawania nowego życia. Według Pisma Świętego, życie – to bardzo cenna rzecz. Jednak musimy być świadomi, że wszystkie istoty żywe także ludzie posiadają życie w sposób nietrwały. Z natury swojej istoty żywe podlegają śmierci. Doświadczamy także, że życie jest krótkie. Wszelkiego rodzaju życie pochodzi od Boga. Dlatego Bóg bierze życie człowieka w swoją szczególną opiekę i chce, abyśmy to życie traktowali jako rzecz świętą. Pismo Święte mówi też, że Bóg nie ma żadnego upodobania w śmierci.
 
                Bóg jednak ma ogromny respekt przed naszą wolnością. Dlatego, chociaż pragnie, abyśmy mieli życie i mieli je w obfitości. To pragnienie Boga dotyczy nie tylko życia tutaj na ziemi, On pragnie, abyśmy mieli życie wieczne. Dlatego apelując do naszej wolności już w Starym Testamencie Bóg mówi: Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo,  miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.Bóg mówi też w tym samym miejscu, co trzeba robić a czego unikać, aby naszym udziałem było życie i szczęście: Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym bogom, służąc im -  oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu.W tej samej Księdze Powtórzonego Prawa Bóg mówi podobnie: Widzicie, ja kładę dziś przed wami błogosławieńswo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeśli usłuchacie poleceń Pana, waszego Boga, które ja wam dzisiaj daję -przekleństwo, jeśli nie usłuchacie poleceń Pana, waszego Boga, jeśli odstąpicie od drogi, którą ja wam dzisiaj wskazuję, a pójdziecie za bogami obcymi, których nie znacie.
                Chociaż całe nasze życie upływa nam na ziemi, to jednak jest ono podtrzymywane przede wszystkim nie ziemskimi dobrami miłością Boga. Bóg jest źródłem życia a także: Jego miłość znaczy więcej niż życie. Zaś według proroków istota życia sprowadza się do szukania Jahwe Boga.                Lud Izraela nawet gdy był pogrążony w grzechach, gdy był zagrożony śmiercią z tego powodu słyszał głos Boga, który nie poprzestawał nawoływać go do życia. Tak było, gdy Izrael był w niewoli babilońskiej. Wówczas prorok Ezechiel zapewniał Izraelitów, że Bóg nie pragnie śmierci bezbożnego i zaprasza go, żeby się nawrócił i żył.
 
                Również później, gdy powstała Mądrość Syracha, to znaczy w latach ok. 190-180 roku przed Chrystusem Palestyna była pod panowaniem Seleucydów i ludowi izraelskiemu narzucano pogańskie obyczaje, zwłaszcza za Antiocha Epifanesa Ben Syrach swoją księgą okazuje gorliwość względem świątyni w Jerozolimie, szacunek dla kapłanów, przypomina nauczanie dawnych proroków i przekazuje pouczenia mądrościowe wszystkim szukającym Boga.
                Jezus w Ewangeliach nazywa siebie drogą, prawdą i życiem. Natomiast w jednym z najstarszych pism starochrześcijańskich, to znaczy w Nauce Dwunastu Apostołów znajdujemy nawiązanie do dzisiejszego urywka ze Starego Testamentu. Pismo to zaczyna się od słów: Dwie są drogi, jedna żywota, druga śmierci, różnica zaś wielka między tymi drogami. Oto droga żywota: po pierwsze będziesz miłował Boga, który cię stworzył, po wtóre będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego ... A oto droga śmierci – droga zła i pełna przekleństwa: zabójstwo, cudzołóstwo, pożądliwość, nierząd, kradzież, bałwochwalstwo ...
 
                Chociaż Ben Syrach żył tak dawno, chociaż Nauka Dwunastu Apostołów powstała prawie dwa tysiące lat temu, to ich przesłanie jest dzisiaj w XXI wieku jak najbardziej aktualne.  

Ks. Zbigniew Czerwiński, Lublin

  

TOP